Steun ons en help Nederland vooruit

Begrotingsbehandeling 2019 tweede termijn

Hierbij wil ik ook de ambtenaren danken voor hun inzet en de wijze waarop zij de vele, vaak onaangekondigde vragen, hebben beantwoord.
De D66-fractie kijkt met een goed gevoel terug op maandagavond. Er zijn veel mooie en sympathieke moties en amendementen ingediend. Met de reactie van het College kunnen we ze nog mooier en passender maken. De reacties van het College zetten ook tot denken…en wel omdenken! Want waarom een motie afraden wanneer het in de lijn ligt met dat wat het College al doet? Zie het als een steunbetuiging en een bevestiging van de ingeslagen weg. Ook dat is energietransitie….positieve energietransitie.
Binnen de begroting kan omdenken nog veel meer opleveren. Zo is er extra geld voor groen beheer omdat het warmere weer ervoor zorgt dat het gras harder groeit en er vaker gemaaid zou moeten worden. Minder maaien kan ook! Dat is winst voor biodiversiteit. En winst in de bestrijding van de eikenprocessierups. Daar is €60.000 voor begroot. Onderzoek heeft aangetoond dat bloemrijke bermen, dus minder maaien, de plaagdruk van deze rups aanzienlijk verminderen. Tel uit je winst.

Graag licht ik hier enkele wijzigingen en aanscherpingen op de door ons ingediende amendementen en moties toe.
Het amendement Conserveren reserves is zodanig aangepast, met steun van de afdeling financiën, dat het ook samen met de overige amendementen die putten uit de populaire toevoeging aan de reserves aangenomen kan worden. Dus niets kan de Raad ervan weerhouden dit amendement te steunen.

Het amendement Stimuleringsregeling Jeugd blijft ongewijzigd in de lucht. Dat de regeling al in gang is gezet doet niets af aan het feit dat deze ook weer zo spoedig als mogelijk ongedaan gemaakt kan worden. De regeling maakt immers substantieel deel uit van de begroting die hier voor ons ligt. Met betrekking tot de nulmeting, het College antwoordde maandag dat deze was uitgevoerd door bij verenigingen het aantal jeugdleden op te vragen. Ik ken veel jeugdige sporters die in Heerde, Zwolle, Apeldoorn en ook Arnhem lid zijn van een sportvereniging. Welke straal heeft het college voor deze nulmeting gehanteerd? En investeren onze inwoners met deze regeling dan ook in het verenigingsleven buiten onze gemeentegrens?….

De motie hemelwaterafkoppeling versterkt het gemeentelijk beleid inzake klimaatadaptatie en wil voorkomen dat we water naar de zee dragen. Toen het woord HEMELWATER hier maandagavond viel werd automatisch aan het riool gedacht. Aan afvoeren en afvoer-capaciteit. Ook hier moeten we omdenken. Hemelwater is geen last maar broodnodig. En precies zoals op de gemeentelijke website staat: wat schoon is hoeft niet gezuiverd te worden. Wij hebben onze motie aangepast en vragen het College te onderzoeken hoe groot het oppervlak is wat van het gemeentelijk riool afgekoppeld kan worden en om inzicht in de mate waarin het riool kan worden ontlast. In het buitengebied is al een verordening van kracht voor afkoppeling van hemelwater. In de motie wordt het College verzocht dit instrument optimaal te benutten, dus ook waar mogelijk binnen de bebouwde kom.
Onze motie Omgevingsadviesraad houden wij graag aan. Zaterdag zwermen we met zijn allen uit en op veel fronten worden inwoners en maatschappelijke organisaties door het College uitgenodigd hun inbreng te leveren. Wij hebben er vertrouwen in dat de energie en input van onze inwoners structureel verhuist van de achterkant naar de voorkant van planprocessen.
Ook voor wat betreft de duurzaamheidslening was de reactie van het College verhelderend. Volgende maand mag de Raad beslissen om het budget aan te vullen door het naar voren halen van inmiddels begrootte bedragen. Onze motie verzoekt het College om op zoek te gaan naar het borgen van de continuïteit van deze lening. Het wijzigen van de lening in een lening op gebouwen in plaats van een lening op personen hebben wij laten vervallen. Het gegeven dat de lening bij verkoop direct kan worden afgelost plus het feit dat een verduurzaamde woning beter in de markt ligt geeft woningbezitters voldoende zekerheid om te investeren in hun woning en deze lening aan te gaan, misschien juíst wanneer ze voornemens zijn te gaan verhuizen.

Laatst gewijzigd op 26 november 2019