Steun ons en help Nederland vooruit

D66 wil er graag aan werken, samen met onze inwoners.

Enkele algemeen beschouwende opmerkingen

Een positieve begroting

Voor ons ligt een degelijke begroting met intenties om de Covid 19 crisis het hoofd te bieden. Ik noem een aantal maatregelen: het niet innen van belasting voor terrassen, uitstel van betalingen, werken aan woningbouwmogelijkheden, 5 miljoen die apart gezet wordt gezet om de Covid klappen op te vangen. Het college heeft alle overschotten gereserveerd voor Covid 19. Een begroting ook die het ook mogelijk maakt te investeren in de onderwijs- gebouwen in onze gemeente.

Dit is een luxe vertrekpunt.

Als Raad hebben we in april een motie aangenomen: steun de lokale en regionale bedrijven door investeringen naar voren te halen. Zorg dat nieuwe woningbouwlokacties kunnen worden ontwikkeld. Het college is aan de slag.

Ik begrijp dat we in december als College en Raad gaan kijken naar het inzetten van de Covid 19 reserve.

Voor D66 is er geen blokkade op nieuw beleid, dus zullen we bij het besteden van de nieuwe reserve ook nieuw beleid meewegen.

D66 is hierbij benieuwd naar het standpunt van de andere fracties.

Onwerkelijke tijden

Solidair zijn met elkaar is altijd belangrijk voor D66: “laat iedereen vrij, maar niemand vallen”. Dit is een zeldzaam jaar, waarin we voor oplossingen sterk op elkaar zijn aangewezen. Onze samenleving en onze economie zijn ernstig verstoord.

De investering die we allemaal kunnen leveren: afstand houden, handen wassen. Als Raad vergaderen we nu vanuit huis. Dat is een flinke aderlating.

Het is behelpen, maar dat geldt voor iedereen momenteel: waar is de directe ontmoeting, het contact, de knuffel? Hoe steunen we elkaar? Hoe zorgen we voor elkaar? Hoe zorgen we voor bescherming voor onze mensen in risicogroepen. Hoe zorgen we voor onze jeugd en jongeren?

Veel opgaven voor onze gemeente

Komende jaren staan in het teken van onze gezondheid, leefbaarheid en onze omgeving. Hoe benutten we elkaars kracht: gemeentebestuur en inwoners, organisaties en bedrijven? Inwoners, organisaties en bedrijven hebben ook in deze tijd laten zien dat ze snel kunnen schakelen, vaak sneller dan de overheid. In een razend tempo zijn veel werkzaamheden via internet georganiseerd.

D66 wil er graag aan werken, samen met onze inwoners.

Ik ga verder met enkele specifieke onderwerpen.

  1. ZORG EN WELZIJN Het ontbijt? De croissants?

In juli heeft de Raad besloten tot een ombuiging van 1 miljoen bij zorg en ondersteuning. Nu wordt voorgesteld de reserve ‘risico’s sociaal domein’ verder af te romen: van 6,2 miljoen naar 3,2 miljoen ten gunste van de COVID- 19 reserve.

D66 vindt dat zorg en welzijn zeer sterk bijdragen en daarom gevrijwaard moeten zijn bij de verdere zoektocht naar bezuinigingen.

D66 hoort graag wat het standpunt van de andere raadsfracties hier is.

  1. WONEN Een palet aan beleg vleeswaren!

Woningnood. We leven in een van de rijkste en welvarendste landen. En toch is er echt woningnood voor het eerst in zestig, zeventig jaar. De woningnood geldt voor iedereen, maar nog het meest voor onze jongere generatie

We hebben een positieve opstelling in de commissie beluisterd bij het College. Graag krijgen wij de het komende jaar duidelijkheid welke plannen in onze kernen mogelijk zijn. D66 wijst nu alvast op ‘Het Slath’ in de kern Epe.

D66 vindt dat deze woningbouwlocatie met spoed terug moet op onze woonagenda.

Daarnaast wil D66 ook actie van het College om andere mogelijkheden voor huisvesting te onderzoeken: Denk aan flexwoningen, tiny houses, omzetten van bedrijf-/winkelbestemmingen, denk ook aan bijdragen die onze recreatieparken en -woningen wellicht tijdelijk kunnen bieden.

Voor D66 zijn woningbouw en woonvoorzieningen een absloute prioriteit.

  1. HAGELSLAG

D66 ziet dat we een omslag moeten maken naar een duurzame toekomst. Met de RES hebben we daarin vanuit de regio en het gemeentebestuur van Epe een bijdrage geleverd.

Het is voor D66 essentieel dat tenminste 50% van de investeringen lokaal financieel nut hebben, onze inwoners ten goede komen. Energiecollectieven kunnen daar een cruciale rol hebben.

D66 vindt participatie van onze inwoners bij het ontwikkelen en vaststellen van plannen een ‘must’. Hoe gaan het College en de Raad de participatie organiseren?

D66 wil er graag aan werken, samen met onze inwoners.

Hoe komt onze omgeving er uit te zien? Is die nog aantrekkelijk genoeg? Komen de toeristen kijken en willen ze hier verblijven? Is het aantrekkelijk om te fietsen van zonnepaneel naar zonnepaneel. Zijn we straks nog genoeg ‘100% wild’?

Onlangs in Trouw:

Hagelslagbeleid: Voor typisch Nederlandse landschappen … dreigt zich een ramp te voltrekken. Ik citeer de emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling, TU Delft:  Friso de Zeeuw. Omdat al die dertig regio’s in hun eigen territorium gaan zoeken en afwegen ontstaat een boterham met hagelslag van windmolens en zonneweides over het hele land. …. De versnippering is desastreus voor een goede ruimtelijke ordening…..Niet alleen hebben windmolens en zonneweides impact op het landschap. De directe leefomgeving van de bewoners komt in het geding.

Bij de reactie op de RES heeft D66 al benadrukt dat er ook landschapsdeskundigen moeten worden betrokken.

Hoe staan de andere fracties in de Raad hierin?

  1. OMGEVING Boter, kaas, melk en eieren

We hebben veel kwaliteiten in onze mooie gemeente. De ligging op de flank van de Veluwe met haar bossen en beken is sinds maart een zegen gebleken voor velen. Het is onze reserve voor een nog veel grotere crisis die gaande is; de klimaatverandering. D66 wijst er op dat Vitens in Epe 6 miljard liter en in Apeldoorn 4,5 miljard liter drinkwater onttrekt per jaar. Dat terwijl de beken ’s zomers steeds vaker droog staan en ook de bomen in de dorpen verdrogen. Er is veel nodig: hemelwaterinfiltratie, water vasthouden en waterbesparing meer prioriteit te geven.

>motie<

D66 roept op tot samenwerken met het waterschap en buurgemeenten die met dezelfde droogteproblemen te maken hebben.

D66 vindt dat we investeringen in natuur en groene infiltratievoorzieningen aantrekkelijker moeten maken voor onze inwoners. We willen de leges daarvoor afschaffen. Alle druppeltjes helpen.

>motie<

  1. ZORGEN OVER BELEID Geen chocola, geen beleg!

D66 heeft zorgen over een aantal portefeuilles. Bij de RES dreigt hagelslag.

Bij een aantal onderwerpen zien we geen enkel beleg: een droge boterham, of zelfs geen boterham.

Bomenbeleid:               (We wachten al lang op nieuw beleid. Waar blijft het nieuwe bomenbeleid en waar is de financiering?)

Cultuurbeleid:               (‘De kracht van cultuur’ 2016-2020 loopt in december af.

En nu?)

LHBTI-beleid:                (De vlag mag wapperen. Wanneer komt er beleid?)

Afvalstoffenbeleid:     (Waar blijft op preventie gericht beleid van onze groene wethouder? Het voorkomen in plaats van hergebruiken.)

D66 vindt dat hier niets of te weinig gebeurt.

Afsluitend

Mooi, moeilijk en uitdagend werk aan de winkel: voor ons als gemeentebestuur en ambtenaren én voor onze 33.000 inwoners. Stimuleer inwoners om te komen met ideeën en geef ruimte aan ontwikkelingen die duurzaamheid, natuur, werkgelegenheid en huisvesting ondersteunen. Beleid door en voor onze inwoners zal het ambtelijk apparaat bovendien ontlasten en het beleid sterker maken.

D66 wil er graag aan werken, samen met onze inwoners.

Afsluitend wens ik iedereen een goede bekomst.

 

LAAT IEDEREEN VRIJ, MAAR NIEMAND VALLEN.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 11 november 2020