Steun ons en help Nederland vooruit

Motie Integraal Waterbeleid

 

 

Inzake watertaken

De Raad van de Gemeente Epe in vergadering bijeen op 8 april 2021

 

 

Constaterende dat:

  • de klimaatverandering extremen in het weer met zich mee brengt waardoor hittegolven en piekbuien vaker en in meer extreme vorm zullen toenemen,
  • akkers, weilanden, parken en tuinen te lijden hebben van verdroging,
  • natuurgebieden extra te lijden hebben van verdroging door wateronttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening en beregening,
  • het risico op natuurbranden hierdoor verder zal toenemen,
  • huizen ook in onze gemeente verzakken door grondwaterdaling,
  • de grondwaterstand dusdanig laag is dat het kwelwater door de beekbodems verdwijnt in de zandbodem en het bekenstelsel aan belevings- en natuurwaarde inboet.

 

Overwegende dat;

  • het Gemeentelijk Watertakenplan een goede stap is om wateroverlast bij piekbuien te voorkomen;
  • Klimaatverandering vraagt om meer integrale oplossingen die ook verdroging tegengaan.

 

 

Roept het College op;

  • om in de tweede helft van 2021 met voorstellen te komen om wateroverlast en verdroging binnen de gemeentegrenzen te voorkomen of te beperken.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Laatst gewijzigd op 9 april 2021