Steun ons en help Nederland vooruit

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Voor D66 staan duurzaamheid, werken en meedoen voorop. Dat zijn ook belangrijke onderwerpen in het collegeprogramma. Daar was en is niets mis mee. Nu komt het aan op uitwerking. Een paar punten: energietransitie, participatie, financiën, insprekers.

 

ENERGIETRANSITIE

Deze begroting is een kantelpunt. Er wordt geïnvesteerd in de energietransitie. Hoe het er precies uitgaat zien moet nog worden uitgewerkt door College en Raad. Voor een aspect vragen wij nu al bijzondere aandacht. Vergroening van de leges. Het college start er mee. Er is nu al veel meer mogelijk.

Wij moeten als gemeente onze inwoners zo min mogelijk belasten met extra kosten als zij duidelijk investeren in onze duurzame toekomst. Daarom dienen wij een motie in met het verzoek om voor 2020 met voorstellen te komen voor verdere vergroening van de leges.

 

SAMEN MET DE INWONERS

Participatie, het betrekken van onze inwoners, onze bedrijven, onze instellingen, blijft een wisselend beeld geven. De ambtenaren doen het goed lezen we in de programmabegroting. We investeren in cursussen voor de ambtenaren. Dat is goed.

Vanuit de raad hebben we de afgelopen raadsperiode een start gemaakt met de dorpsgesprekken. Nu onderzoeken we ook andere mogelijkheden om onze inwoners actiever te betrekken: een gesprek voorafgaand aan de commissievergaderingen. We zoeken naar wat werkt

Maar hoe gaat het college er zelf mee om? Met bedrijven gaat dat goed, zoals we in de vorige raadsperiode hebben gezien. Maar hoe benutten we de kennis en kunde van onze inwoners, deskundigenorganisaties, maatschappelijke organisaties? Hoe gaan we om met hun meningen, hun adviezen, hun wensen, hun betrokkenheid?

Enkele voorbeelden

  • de grondstoffenpilot in Oene en Vaassen: we hebben allemaal de krant kunnen lezen.
  • We zullen het college hier nauwgezet volgen.
  • We zien op allerlei plekken in onze gemeente kerstbomen en sierheesters oprukken. Op een aantal plaatsen kan dat uitstekend, maar er zijn ook plaatsen waar dat schadelijk is voor de BV Epe. Schadelijk voor onze omgeving waar de toeristen op afkomen, schadelijk voor de natuur, schadelijk voor de waterkwaliteit, extra risico’s wat betreft brandveiligheid. Het college zal hier naar ons oordeel met een visie moeten komen om Epe mooi, aantrekkelijk en veilig te houden. Daar past handhaving bij. Daar past participatie bij. Is de wethouder al eens gaan kijken wat daar gebeurt aan de Oranjeweg?
  • Oude Wisselse Weg: een storm heeft een ravage aangericht op d Oude Wisselseweg. Door bewoners is in samenspraak een herstelplan opgesteld voor 2019. Het college schuift deze plannen een jaar naar achteren en laat de ravage langer voortbestaan dan nodig. De Raad moet het College hier corrigeren.
  • Zondagopenstelling: met bedrijven en met inwoners. We weten inmiddels wat de ondernemers willen. Heeft het college ook al naar de inwoners geluisterd. D66 en VVD dienen hier een motie in.

 

FINANCIEN

Een knappe prestatie van de afgelopen colleges en gemeenteraad is dat we komend jaar als gemeente ‘schuldenvrij’ zijn. We hoeven geen geld meer naar de bank te brengen en kunnen alle budgetten doelmatig inzetten. 

De financiële positie van Epe is uitstekend. De begroting laat een sluitend beeld zien voor de komende vier jaar. Er is 6,4 miljoen gevonden in de reserves om te investeren. Er wordt 800.000 euro structureel ingezet. Mooie cijfers.

Een paar goede investeringen, zoals 1,25 miljoen in de centrumontwikkeling Vaassen, 125.000 om sportvoorzieningen op peil houden, 3 miljoen voor de energietransitie.

Er zijn echter ook een paar ‘maren’ bij deze begroting te plaatsen. Hoe solide is deze begroting?

 

Reserves

Een punt waar onze fractie altijd aandacht voor vraagt zijn de reserves. We hebben 44,5 miljoen aan bestemmingsreserves en algemene reserve. Er wordt 6,4 miljoen onttrokken om te investeren, maar…… daarvan wordt direct 2,25 miljoen in nieuwe reserves teruggestort: huisvesting onderwijs en renovatie natuur- en kunstgrasvelden. Over vier jaar zijn onze totale reserves weer drie miljoen hoger dan ons ons huidige peil! Maar tegelijkertijd zien we dat daar 12 miljoen precariorechten bij zitten die terug naar moeten naar onze inwoners. Dus eigenlijk een krimp van 9 miljoen.

 

Dekking

Een tweede punt is de wijze van financiering van een aantal projecten. Er wordt geïnvesteerd in het domein welzijn en zorg. Een deel van de uitgaven   – ruim twee ton – heeft een structureel karakter, maar wordt voor slechts twee jaar in de begroting opgenomen. En ook nog eens vanuit de reserves gedekt. Dit speelt vergelijkbaar met betrekking tot de sport- en fanfaresubsidie van ruim 4 ton die het college voor twee jaar heeft opgenomen, totaal 832.000 euro. De businesscase moet nog worden gemaakt.Dat is geen solide wijze van begroten. Dat is geen wijze van financiering die op de langere termijn stand kan houden. Dit is een wijze van financieren die wij niet gewend zijn

Door na twee jaar uitgaven met een structureel karakter niet in het meerjarenbegroting op te nemen krijgen we een vertekend beeld. Zo kun je elke begroting sluitend maken. Dat kunnen we eenvoudig oplossen.D66 komt met een amendement om 832.000 euro terug te geven aan onze inwoners.

Er zit veel goeds in de begroting, maar we staan nog voor grote opgaven. Deze begroting wekt de indruk dat e rover twee jaar nieuwe college onderhandelingen zullen zijn. D66 is heel benieuwd.

 

 

Laatst gewijzigd op 13 november 2018