Steun ons en help Nederland vooruit

Actieve betrokkenheid en vergaande participatie van inwoners

D66 vindt dat de gemeente actief moet bijdragen aan het organiseren van burgerparticipatie in de praktijk. In onze gemeente zijn in het recente verleden op dit gebied al duidelijke vorderingen gemaakt. Toch valt er nog veel te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de feedback over wat de raad doet met de inbreng van inwoners. Dat is belangrijk, ook voor het vertrouwen in de politiek.

D66 pleit er daarom voor dat de gemeente Epe gaat werken vanuit de volgende uitgangspunten:

  1. Vertrouw op de eigen kracht van de burger: De inwoners van de gemeente bezitten samen veel kennis en ervaring. Gezocht moet worden naar manieren om hen actief en in een vroeg stadium te laten meepraten in het besluitvormingsproces, ook ongevraagd. D66 is bijvoorbeeld voorstander van het regelmatig houden van dorpsgesprekken.
  2. Durf los te laten: De gemeente is niet meer vanzelfsprekend uitvoerder van alle publieke taken. Ze kan ook kiezen voor een bemiddelende, verbindende of ondersteunende rol en de uitvoering overlaten aan burgers of instellingen. De burger te veel als klant behandelen lokt een passieve houding uit; de gemeente mag burgers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.
  3. Mobiliseer kennis: Bijvoorbeeld in een omgevingsadviesraad. Hier kunnen organisaties deelnemen die kennis hebben over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, milieukwaliteit, duurzaamheid, natuurbeheer, verkeer en vervoer of die gebiedsgericht actief zijn. Deze adviesraad geeft de gemeenteraad en het college van B en W gevraagd en ongevraagd advies.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018