Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen: kwaliteit van de omgeving.

Behoud van monumentale en markante gebouwen in en rond de kernen is belangrijk om de leefbaarheid van de gemeente Epe te behouden en bevorderen. Volgens D66 mogen nieuwe planologische ontwikkelingen niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor inwoners. Hierbij is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen waarbij het goede in stand moet worden gehouden. Leegstand en verpaupering moet worden tegengegaan.

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om de belangen van de ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, volkshuisvesting en economie goed tegen elkaar af te wegen, om het bebouwde gebied zo compact mogelijk te ontwikkelen. Hierbij wordt een te groot beslag op het buitengebied voorkomen. Bij het afwegen van alle belangen gaat het niet alleen om meetbare kosten en baten, maar ook om niet-meetbare belangen.

Vanwege de hoge landschaps- en natuurwaarden van de Veluwe zijn uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw in de gemeente Epe beperkt. D66 wil deze waarden niet verder aantasten. Woningen, bedrijven en wegen mogen geen aanslag doen op de groene ruimte. Concessies zijn in beperkte mate mogelijk, maar alleen als er elders in de gemeente compensatiemogelijkheden zijn.

Nieuwe ontwikkelingen blijven natuurlijk mogelijk. Bij inbreidings- en reconstructielocaties in de bestaande dorpskernen kan eigentijdse bebouwing passend worden ontworpen binnen de historisch gegroeide omgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018