Steun ons en help Nederland vooruit

Vragen aan het college m.b.t. burgerparticipatie

Uitspraken over burgerparticipatie in Binnenlands Bestuur

In Binnenlands Bestuur week 26 2019 is Wethouder Scholten geïnterviewd voor het artikel ‘Bomenstrijd langs N-wegen’. Dit naar aanleiding van de reconstructie van de Heerderweg. In het proces rond de reconstructie van de Heerderweg heeft Provincie Gelderland nauw samengewerkt met gemeente Epe. Na protest van veel bewoners tegen de kap van 600 bomen is een vereniging opgericht. De inzet van deze vereniging, Ons Mooi Epe, heeft ertoe geleid dat van de 600 te kappen bomen er 400 gespaard zijn gebleven.
Deze behoudsactie heeft in de media tot op landelijk niveau veel aandacht gekregen. Dit was aanleiding voor Rekenkamer Oost-Nederland de casus Heerderweg mee te nemen in een onderzoek naar burgerparticipatie. Hieruit zijn verbeterpunten voortgekomen.
In het interview staat: “Zelf heeft de gemeente ook een les geleerd, al geeft Scholten in eerste instantie aan dat hij het proces weer op dezelfde manier zou organiseren.” In deze zin lijkt sprake van een contradictio in terminis.

1. Is het College bekend met het betreffende Rekenkamerrapport Oost-Nederland?
2. Heeft het College aanbevelingen/verbeterpunten hieruit overgenomen?
3. Zo ja, welke veranderingen ten aanzien van burgerparticipatie heeft dit binnen de gemeente teweeggebracht?
4. Kan het College aangeven, wat wordt bedoeld met de uitspraak dat de wethouder het proces weer op dezelfde wijze zou organiseren?

In het artikel in Binnenlands Bestuur geeft wethouder Scholten aan: “Het had mooier en veiliger kunnen zijn” en “Ik vraag me af of de fietspaden toekomstbestendig zijn. Op sommige plekken is het fietspad 2 m. breed. Met speed pedelecs en noem maar op, denk ik dat de provincie over een tijdje weer moet kijken, of die fietspaden wellicht verbeterd moeten worden”.
5. Is het College bekend met het rapport ‘Heerderweg Epe (N794), Afwegingen varianten op basis van veiligheid’ van 9 mei 2016 kenmerk GDL354/Gth/1996.03?
6. Is het College bekend met de conclusies van dit rapport met betrekking tot de veiligheid?
7. Op basis van welk onderzoek komt het College tot andere conclusies dan het Provinciebestuur?

In het artikel in Binnenlands Bestuur geeft wethouder Scholten met betrekking tot de bijeenkomst in de Grote Kerk aan: “Mensen die ik ken als welbeschaafd lieten hun primaire gevoelens losgaan, buiten stonden mensen die door de politie moesten worden tegengehouden omdat ze niet naar binnen mochten van de brandweer”.
8. Komt deze weergave overeen met de informatie die het College, dan wel de burgemeester, over deze gebeurtenissen heeft ontvangen van de aanwezige overheidsdienaars?
9. Deelt het College de mening dat “Mensen die ik ken als welbeschaafd lieten hun primaire gevoelens losgaan, buiten stonden mensen die door de politie moesten worden tegengehouden omdat ze niet naar binnen mochten van de brandweer” een juiste weergave is van de gebeurtenissen?

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2019